หัวข้อข่าว ประภาควิชาวิศวกรรมการผลิต

[วันศุกร์ที่ 12 เดือนธันวาคม พ.ศ.2557 19:06 น.]
 

ให้นักศึกษาเตรียมตัวดังนี้
      1.ขึ้นรถตู้ที่หน้าตึก 45 หลังอาคาร  อเนกประสงค์ เวลา 6.30 น
      2.รองเท้าผ้าใบหรือรองเท้ารัดส้น
      3.ยาทากันยุง        
เตรียมตัวให้พร้อมแล้วพบกัน

[วันศุกร์ที่ 12 เดือนธันวาคม พ.ศ.2557 19:04 น.]
 

แจ้งนักศึกษาที่เข้าร่วม

 - โครงการเรียนรู้กายใจ (วันที่ 24-26 ตุลาคม 2557)

 - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา (วันที่ 16-17 ธันวาคม 2557)

ให้มาติดต่อที่ภาควิชาฯไม่เกินวันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2557

ดูทั้งหมด
[วันอังคารที่ 16 เดือนธันวาคม พ.ศ.2557 14:40 น.]
 

บ. ผลธัญญะ จำกัด มหาชน มอบอุปกรณ์หมวกนิรภัยให้นักศึกษา ในวันที่ 17 ธันวาคม 57 เวลา 14.00 ณ ห้องประชุม 224 ชั้น 2 อาคาร 81

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
[วันศุกร์ที่ 18 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2557 11:47 น.]
 

ผู้ที่สนใจมาลงชื่อที่ภาควิชา โดยให้ออกค่าใช้จ่ายเอง

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
[วันพุธที่ 3 เดือนธันวาคม พ.ศ.2557 09:17 น.]
 

...

[วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2557 09:53 น.]
 

โครงการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีกำหนดกลยุทธ์ขับเคลื่อนโครงการ
โดยการจัดประกวดจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทต่าง ๆ
เป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการป้องกันปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนทั้งที่
จีงได้กำหนดจัดการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคประจำปี 2556

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
[วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2557 09:52 น.]
 

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเผยแพร่ผลงานนักศึกษาทางรายการโทรทัศน์
ทางสถานี ได้ผลิตรายการ Student Clip ขี้นเพื่อเป็นพื้นที่เผยแพร่สันบสนุนผลงานทางการศึกษา
หรือผลงานส่งเข้าประกวดของนักเรียนนักศึกษาทุนแขนงวิชาที่เป็นผลงานภาพเคลื่อนไหว อาทิ VDO Clip Presentation 
Short File เป็นต้น

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
[วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2557 09:51 น.]
 

ขอความอนุเคราะห์ในการประชมสัมพันธ์ โครงการเยาวชน ECE เเลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ณ ประเทศอังกฤษ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลียและแคนาดา
มีความประสงค์รับสมัครสอบชิงทุนเป็นเงินเต็มจำนวนและเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายสำหรับนิสิต 
นักศึกษา เพื่อเข้าร่วมโครงการ ในช่วงปิดภาคเรียนเดือนเมษายน 2556 ในต่างประเทศ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
[วันอังคารที่ 16 เดือนธันวาคม พ.ศ.2557 14:50 น.]
 

..

[วันอังคารที่ 16 เดือนธันวาคม พ.ศ.2557 14:41 น.]
 

..

[วันอังคารที่ 20 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2557 15:12 น.]
 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษาประจำปี :

-:- อ่านก่อนขอสมัครรับทุนการศึกษาผ่านภาควิชา -:-

1. นักศึกษาจะต้องติดตามข่าวการเปิดรับสมัครของทุนต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของภาควิชาหรือบอร์ดหน้าภาควิชา

2. การใช้ใบสมัคร จะต้องอ่านรายละเอียดให้ดี ว่าต้องใช้ใบสมัครของทุน หรือ ใช้ใบสมัครของภาควิชาฯ หรือของมหาวิทยาลัย

3.ใบสมัครสามารถดาวน์โหลดได้ตามประกาศทุนในเว็บไซต์นี้ หรือ อาจจะมีให้ที่ล็อกเกอร์ของภาควิชาฯ ให้นักศึกษาติดตามได้ในประกาศทุน

4.ให้นักศึกษาที่จะขอทุนการศึกษาส่งใบสมัครตามประกาศของภาควิชาฯ ภายในกำหนด มิฉะนั้น นักศึกษาจะต้องเสียสิทธิ์ในการสมัครเข้ารับทุนการศึกษา

5. ถ้าต้องมีเอกสารประกอบการขอทุน นักศึกษาจะต้องเตรียมมาให้พร้อมก่อนที่จะส่งเอกสารทั้งหมดให้กับภาควิชาฯ

6. สามารถส่งใบสมัครทุนได้ที่ ห้องธุรการภาควิชาฯ ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา ภายในเวลาราชการ

...

การพัฒนารหัสคำสั่ง G-Code สำหรับควบคุมเครื่องกัด 3 แกนด้วยโปรแกรมแลบวิว

...

อ่านต่อ...

...

การศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบบังคับรถเกี่ยวนวดข้าวไร้คนขับ

...

อ่านต่อ...

...

The Human Tracking and Following Algorithm for @Home Robot Competition

อ่านต่อ...

...

ศึกษาและพัฒนาเครื่องมือวัดทางทันตกรรม สำหรับขยายคลองรากฟัน

...

อ่านต่อ...

ดูทั้งหมด

รถเกี่ยวข้าวอัจฉริยะไร้คนขับ 2014


ภาควิชาวิศวกรรมการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Copyright © 2014 All Rights Reserved. PS,SP,PY